Tyttö nurmikolla ja kukkia

Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki

Oppilashuollon päämääränä on koko kouluyhteisön hyvinvointi yhteisönä ja toisaalta kunkin lapsen ja nuoren hyvä arki ja kokonaisvaltainen hyvinvointi yksilönä. Se on siis lapsen, nuoren, opettajan ja koko yhteisön tukemista.

Lapsen ja nuoren kokema hyvinvointi ja turvallisuus ovat hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Oppilashuollossa korostuu ennaltaehkäisevä työ. Kehitykseen ja oppimiseen liittyvät mahdolliset riskit ja ongelmat on tunnistettava mahdollisimman varhain ja turvattava lapselle ja nuorelle hänen tarvitsemansa tuki.

Lapsen ja nuoren kuuleminen ja osallisuuden tukeminen ovat tärkeä osa hyvin toimivaa oppilashuoltoa. Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö kuuluu kaikille yhteisössä työskenteleville sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta vastaaville viranomaisille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa.

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuollon tehtävänä on huolehtia oppimisen perusedellytyksistä, joita ovat oppilaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Oppilashuolto perustuu yhteisöllisyyteen ja avoimeen toimintakulttuuriin. Se tähtää kokonaishyvinvoinnin toteutumiseen kaikkien osallisten kesken. Periaatteina ovat luottamuksellisuus ja kunnioittaminen sekä hyvä yhteistyö huoltajien kanssa. Oppilasta koskevissa huolettavissa asioissa voi luottamuksellisesti ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmän jäseniin tai opettajaan.


Oppilashuoltoryhmän kokoukset:
16.8., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12.2023

Oppilashuoltoryhmän jäsenet 2023-2024:

sivistysjohtaja-rehtori (pj)Auvo Huotari
vararehtoriTeija Alatalo
koulupsykologi
kouluterveydenhoitajaLeila Jakku
koulukuraattoriPauliina Koponen
laaja-alaiset erityisopettajatAnnika Kortesoja ja Anu Ollikainen
opinto-ohjaajaEveliina Vehkala


Koulukuraattori on tavattavissa koululla:
ma, ke ja pe klo 8-16
ti ja to klo 13-16

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa pääsääntöisesti ma–to klo 8–16.


Oppilaan poissaoloihin koulusta reagoidaan alla olevan kaavion mukaan.
Poissaoloihin puuttumisen malli 2022

Kaikkien lasten koti, päiväkoti, koulu ja turvallinen kylänraitti. Suomen Vanhempainliitto ry/Aslak Rantakokko 15.3.2023