Tyttö nurmikolla ja kukkia

Opiskeluhuolto ja koulunkäynnin tuki

Opiskeluhuollon päämääränä on koko kouluyhteisön hyvinvointi yhteisönä ja toisaalta kunkin lapsen ja nuoren hyvä arki ja kokonaisvaltainen hyvinvointi yksilönä. Se on siis lapsen, nuoren, opettajan ja koko yhteisön tukemista.

Lapsen ja nuoren kokema hyvinvointi ja turvallisuus ovat hyvän kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Opiskeluhuollossa korostuu ennaltaehkäisevä työ. Kehitykseen ja oppimiseen liittyvät mahdolliset riskit ja ongelmat on tunnistettava mahdollisimman varhain ja turvattava lapselle ja nuorelle hänen tarvitsemansa tuki.

Lapsen ja nuoren kuuleminen ja osallisuuden tukeminen ovat tärkeä osa hyvin toimivaa opiskeluhuoltoa, joka kuuluu kaikille yhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuollosta vastaaville viranomaisille ja sitä toteutetaan yhteistyössä kotien kanssa.

Opiskeluhuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Opiskeluhuollon tehtävänä on huolehtia oppimisen perusedellytyksistä, joita ovat oppilaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.

Opiskeluhuolto perustuu yhteisöllisyyteen ja avoimeen toimintakulttuuriin. Se tähtää kokonaishyvinvoinnin toteutumiseen kaikkien osallisten kesken. Periaatteina ovat luottamuksellisuus ja kunnioittaminen sekä hyvä yhteistyö huoltajien kanssa. Oppilasta koskevissa huolettavissa asioissa voi luottamuksellisesti ottaa yhteyttä oppilashuoltoryhmän jäseniin tai opettajaan.


Oppilashuoltoryhmän kokoukset keväällä 2024:
10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5.


Oppilashuoltoryhmän jäsenet 2023-2024:

sivistysjohtaja-rehtori (pj)Auvo Huotari
vararehtoriTeija Alatalo
koulupsykologi
kouluterveydenhoitajaLeila Jakku
koulukuraattoriPauliina Koponen
laaja-alaiset erityisopettajatAnnika Kortesoja ja Anu Ollikainen
opinto-ohjaajaEveliina Vehkala


Koulukuraattori on tavattavissa koululla:
ma, ke ja pe klo 8–16
ti ja to klo 13–16

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa pääsääntöisesti
ma–to klo 8–16.


Oppilaan poissaoloihin koulusta reagoidaan alla olevan kaavion mukaan.
Poissaoloihin puuttumisen malli 2022

Kaikkien lasten koti, päiväkoti, koulu ja turvallinen kylänraitti. Suomen Vanhempainliitto ry/Aslak Rantakokko 15.3.2023