Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokousten julkisuus

Kuntalain 101 §:n mukaan kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jossakin asiassa toisin päätä. Muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää.

Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Esityslistat

Tässä on esitetty esityslistat, joiden kokouksia ei kunnassa ole vielä pidetty.

Kunnanhallitus 18.10.2021

Pöytäkirjat

Lumijoen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien viimeisimmät pöytäkirjat julkaistaan internetissä.

Kunnanhallituksen pöytakirjat

Kunnanvaltuuston pöytakirjat

Kehitys- ja elinvoimalautakunnan pöytakirjat

Perusturvalautakunnan pöytakirjat

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan pöytakirjat

Tarkastuslautakunnan pöytakirjat

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat