Lumijoki ilmasta

Lakeuden valtakunnallisesti arvokas peltomaisema

Lumijoen kunnan suunnittelualueen pääosa kuuluu Limingan Lakeuden valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (rajaus perustuu vuonna 1995 valtioneuvoston tekemään periaatepäätökseen valtakunnallisista maisema-alueista). Lakeuden tasainen, ihmisen muokkaama viljelymaisema antaa erityislaatunsa koko kirkonkylälle. Maisemarakenteessa Lakeus rajautuu etelässä harjuja moreeniselänteeseen. Metsäsaarekkeet ja Lumijoki rantapuustoineen elävöittävät peltomaisemia.

Pellot, maatilojen talouskeskukset ja maamerkkinä korkealle kohoava kirkon torni ovat erityisesti Lumijoentietä idästä lähestyttäessä maiseman pääelementtejä. Kirkon torni näkyy myös muilta peltoalueilla kulkevilta teiltä. Maankohoamista, maiseman ja tieympäristön historiaa, tienäkymiä, sekä kirkon näkymistä on erityisesti tutkittu voimassaolevan yleiskaavan lähtökohtia selvitettäessä. Vuoden 2009 aikana tarkennettiin maisematekijöitä ja rakennettavien alueiden rajautumista Lakeusmaisemassa.

Luonnonympäristöstä on laadittu selvitykset aiemmassa yleiskaavoitusvaiheessa vuonna 2000 (Biologitoimisto Jari Venetvaara). Kirkonkylän yleiskaava-aluetta on nyt laajennettu ja laajennusosalta laadittiin erillinen luontoselvitys (FM biologi Sanna Tolonen AIRIX Ympäristö Oy). Luontoselvityksen tavoitteena oli selvittää luonnon yleis- ja erityispiirteet sekä tunnistaa ja nostaa esiin eri lakien kautta (luonnonsuojelulaki, metsälaki, vesilaki) tai muutoin arvokkaiksi tulkittavat luontokohteet.

Yleiskuvana voi sanoa, että Lumijoella viljavat alueet – Limingan lakeus – on raivattu pelloiksi ja alueen eteläosassa kohoava selänne on talousmetsää. Metsät ovat pääasiassa puolukkatyypin mäntyvaltaisia kankaita ja eri-ikäisiä talousmetsiä. Lumijoen ranta-alueilla, purojen varsilla, peltojen reunoilla ja nuorissa taimikoissa on lehtipuustoa. Suot ovat pääosin käsiteltyjä. Virtavesien ranta-alueet ovat alueella luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä. Alueella ei ole luonnonsuojeluohjelma-alueita. Alueelta ei tavattu myöskään uhanalaista kasvilajistoa. Erityisen tärkeitä kohteita kartoitetuilla alueilla olivat Hirvasoja ja Junkkosenoja. Nämä alueet eivät sovellu rakentamiseen. Muita merkittäviä kohteita alueella ovat kaksi lehtomaista metsikköä Lumijoen varrella ja haavikko Hirvasojan varrella, joita ei suositella rakennettaviksi.

Luonnonvarojen kannalta erityisen arvokas alueen osa on Rantakylä – Hirvasniemi –harjualueella sijaitseva, vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue. Alue ulottuu kaakosta Limingan suunnasta Luonnosta-kylän asuinalueelle asti ja on esitetty yleiskaavakartalla. Vaikka maan kohoaminen on jo siirtänyt meren rannan kauas kirkonkylältä, on Lumijoen alajuoksun suunnalla alle 1,5 m mpy korkeustasolla olevia alueita, joille tulva saattaa nousta. Korkeusasema on näytetty kaavakartalla rakentamiseen soveltumattoman maankohoamisrannikon rajana. Alimmat rakentamiskorkeudet Lumijoen varressa on määritelty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunnossa v. 2000.