lapsia piirtämässä

Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 5 §:n 2 ja 3 momentti ja 8 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti ja 8 § laissa 959/2017.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Palkkatuloihin lisätään lomaraha. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi. Perheillä on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa tapahtuviin muutoksiin.  Maksua tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen +/- 10 %:n muutos. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu oikaistaan sen kalenteri kuukauden alusta alkaen, kun muuttuneet tulotiedot on toimitettu.

Tuloselvitys toimitetaan joko Päiväkoti Ensilumeen (Pietinkuja 1, 91980 Lumijoki) tai kunnantalolle (Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki) kahden viikon sisällä hoidon aloittamisesta. 1.8.22 alkaen tuloselvitys tehdään Wilma varhaiskasvatuksen sähköisen järjestelmän kautta. Mikäli perhe ei toimita tulotietojaan tai toimitetut tulotiedot ovat puutteelliset, peritään enimmäismaksu. Tulotietoja ei tarvitse toimittaa, jos perhe antaa suostumuksensa korkeimman maksun perintään.

Varhaiskasvatusmaksut muuttuvat 1.8.2022

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.8.2022. Asiakasmaksujen ylin perittävä maksu nousee 288 eurosta 295 euroon ja alin perittävä maksu nousee 27 eurosta 28 euroon. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan 10,7%.

Tulorajat

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2022 alkaen seuraavasti:

Perheen henkilömääräTuloraja e/kkTuloraja e/kkMaksu alkaen 28e, tulot vähintäänMaksu alkaen 28e, tulot vähintäänMaksu 295e, jos enemmän kuinMaksu 295e, jos enemmän kuin
 1.8.20211.8.20221.8.20211.8.20221.8.20211.8.2022
2279829133050317454855670
3361037583862401962976515
4409942674351452867867024
5458847774840503872757534
6507552845327554577628041

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa (1.8.2022 alkaen). Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Perhemuutokset (avioero, avoero, avioliitto, avoliitto, perheen lapsi täyttää 18-vuotta, uuden lapsen syntymä) astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta lukien.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Perheet tekevät sopimuksen hoitoajasta lapsen aloittaessa hoidon. Sopimuksessa lapselle valitaan hoidontarve, joka rajaa hänelle kuukausittain käytössä olevan hoitoajan. Lapsen hoidon tarpeen sopimus tehdään toistaiseksi, vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Mikäli etukäteen sovittu hoidontarve ei riitä kuukausitasolla ja perhe ylittää etukäteen sopimansa ajan, asiakasmaksu nousee automaattisesti ylitystä vastaavaan maksuluokkaan. Mikäli todellinen käyttö on vähäisempää kuin on sovittu, peritään kuitenkin sopimuksen mukainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Käytössä olevat tunnit/kkMaksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksestaHoitopäivien keskimääräinen pituus, mikäli lapsi on hoidossa kaikkina toimintapäivinäAikaisempi palvelutarve
0-80 h50%alle 4hKokopäivähoito 1-10 päivää kuukaudessa
81-110 h60%alle 5hOsapäivähoito alle 5h päivässä
111-140 h75%alle 7hKokopäivähoito 11-15 päivää kuukaudessa
yli 141- h  100%yli 7hKokopäivähoito

Isyysvapaa

Isyysrahakauden ajalta ei peritä varhaiskasvatusmaksua (varhaiskasvatuslaki 11a §). Isyysrahakauden poissaoloista perheen tulee olla yhteydessä päiväkodin johtajaan. Isyysrahakauden aikana perheellä ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa siitä lapsesta, jonka vuoksi ollaan isyysrahalla.

Avoin varhaiskasvatus

Avoimen varhaiskasvatuksen kerhomaksu on 10€/lapsi/kk. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintakausi määräytyy esi- ja perusopetuksen loma-aikojen mukaan.

Tilapäinen hoito

Tilapäisestä kokopäivähoidosta peritään 30 €/pv ja osapäivähoidosta 15 €/pv. Toisesta lapsesta alkaen tilapäisen hoidon hinnat ovat 15 €/pv ja osapäivähoidosta 10 €/pv. Tilapäistä hoitoa tarjotaan enintään 5 päivää/kuukausi. Tilapäisen hoidosta täytyy sopia varhaiskasvatusjohtajan kanssa vähintään viikkoa ennen tarvetta ja se järjestetään, jos ryhmissä on vapaata tilaa. Tilapäinen hoito on aina satunnaista ja tilapäistä, sitä ei voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan.

Lapsen sairastaminen ja poissaolot

Pääsääntöisesti kuukausimaksu peritään myös lapsen poissaolopäiviltä. Kuukausimaksun perinään liittyvät poikkeukset:

1. Jos lapsi on sairauden takia pois varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta.

2. Jos lapsi on sairauden takia pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan.

3. Jos lapsi on poissa muun kuin sairauden vuoksi koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta.

4. Kun varhaiskasvatus alkaa kesken kalenterikuukauden, alennetaan kuukausimaksua siten, että maksu vastaa päiväkodissa olopäivien määrää.

Sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa lapsen hoitopaikkaan heti ensimmäisenä sairauspäivänä. Jos lapsi on pois päivähoidosta ilmoittamatta, poissaolo tulkitaan muuksi poissaoloksi.

Loma-ajat ja niiden maksut

Syys-, joulu- ja talviloma-aikojen poissaoloja ei hyvitetä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään kesäloman ajalta (kesäkuu, heinäkuu ja elokuu) mikäli loma-aika ilmoitetaan varhaiskasvatukseen kirjallisesti 1.5. mennessä. Vain yhtäjaksoinen yli 2 viikon vapaa kesänajalta voidaan hyväksyä hyvitettäväksi.

Varhaiskasvatusmaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden (1.8-31.7) kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan varhaiskasvatusmaksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. (Varhaiskasvatuslaki, 13.7.2018/541)

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Maksut esikoululaisille varhaiskasvatuksessa

Esikoululaisilta, jotka eivät ole iltapäivätoiminnassa, peritään kokopäivähoitomaksu koululaisten lomien ajalta. Iltapäivääntoimintaan osallistuvan esioppilaan loma-ajan varhaiskasvatusmaksu peritään iltapäivätoiminnan maksussa läsnäolopäivien mukaan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on enemmän kuin 5h /päivä, peritään iltapäivähoidon lisäksi osapäivähoidon maksu 15€/päivä ennalta ilmoitetun tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatuspaikan muutokset ja irtisanominen

Varhaiskasvatussuhteen muutokset on tehtävä kirjallisesti. Muutoksia ei voi tehdä takautuvasti. Muutokset tulevat voimaan ilmoitusta seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan aina kirjallisesti. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei käytetä muun syyn kuin lapsen sairauden tai ennalta ilmoitetun loman vuoksi kahden (2) kuukauden aikana ollenkaan, varhaiskasvatussopimus raukeaa.

Varhaiskasvatusmaksujen perintä

Mikäli varhaiskasvatusmaksu ei makseta eräpäivään mennessä, varhaiskasvatuslaskusta peritään viivästymiskorko kulloinkin voimassa olevan Suomen Pankin vahvistamalla viitekorolla. Varhaiskasvatusmaksut saadaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään. Lumijoen kunnan maksamattoimien varhaiskasvatusmaksujen perintä on Intrum Oy:llä.