lapsia piirtämässä

Maksut ja laskurit

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2021 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 5 §:n 2 ja 3 momentti ja 8 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti ja 8 § laissa 959/2017.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avio- tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Varhaiskasvatusmaksut muuttuu 1.8.2021

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennetaan 1.8.2021 korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan 10,7%.

Tulorajat

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat alenevat indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2021 alkaen seuraavasti:

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 189 euroa (1.8.2021 alkaen). Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Palkkatuloihin lisätään lomaraha. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen 10 %:n muutos. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Perhemuutokset (avioero, avoero, avioliitto, avoliitto, perheen lapsi täyttää 18-vuotta) astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta lukien.

Tuloselvitys toimitetaan joko Päiväkoti Ensilumeen (Pietinkuja 1, 91980 Lumijoki) tai kunnantalolle (Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki). Mikäli perhe ei toimita tulotietojaan, peritään enimmäismaksu.

Tilapäinen hoito
Tilapäisestä kokopäivähoidosta peritään 30 €/pv ja osapäivähoidosta 15 €/pv. Toisesta lapsesta alkaen tilapäisen hoidon hinnat ovat 15 €/pv ja osapäivähoidosta 10 €/pv. Tilapäistä hoitoa tarjotaan enintään 5 päivää/kuukausi. Tilapäisen hoidon voi sopia varhaiskasvatusjohtajan kanssa vähintään viikkoa ennen tarvetta.

Vähäisempi palvelutarve
Jos lapsi ei tarvitse joka päivä varhaiskasvatusta (esim. huoltajan vuorotyö) maksu määräytyy vähäisemmän palvelutarpeen mukaan.

Maksuperuste vähäisemmästä palvelutarpeesta:

1-10 päivää 50 %

11-15 päivää 75 %

16 päivää tai yli 100 %

Osapäivähoidosta eli 5 tuntia tai alle peritään 60% kokopäivämaksusta.

Palvelutarpeen sopimus tehdään toistaiseksi, vähintään kahden kuukauden ajaksi. Perustellusta syystä sopimus voidaan lopettaa kesken sopimuskauden. Sopimus astuu voimaan allekirjoituskuukauden alusta lukien ja tehdään kokonaisiksi kuukausiksi. Sopimus tehdään vain kokopäivähoidosta (sivistyslautakunnan päätös 16.6.2015).

Avoin varhaiskasvatus
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhomaksu on 10€/lapsi/kk. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintakausi määräytyy esi- ja perusopetuksen loma-aikojen mukaan.

Lapsen sairastaminen ja poissaolot
Jos lapsi on sairauden takia pois varhaiskasvatuksesta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden takia pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on poissa muun kuin sairauden vuoksi koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Kun varhaiskasvatus alkaa kesken kalenterikuukauden, alennetaan kuukausimaksua siten, että maksu vastaa päiväkodissa olopäivien määrää.

Loma-ajat ja niiden maksut
Syys-, joulu- ja hiihtoloma-aikojen poissaoloja ei hyvitetä. Lumijoen kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään kesäloman ajalta (kesäkuu, heinäkuu ja elokuu) mikäli loma-aika ilmoitetaan varhaiskasvatukseen kirjallisesti 1.5. mennessä. Vain yhtäjaksoinen yli 2 viikon vapaa kesänajalta voidaan hyväksyä hyvitettäväksi.

Varhaiskasvatusmaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden (1.8-31.7) kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan varhaiskasvatusmaksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta. Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon etukäteen ilmoitetut poissaolot. (Varhaiskasvatuslaki, 13.7.2018/541)

Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuksesta kuitenkin periä puolet pienimmästä perittävästä maksusta.

Maksut esikoululaisille varhaiskasvatuksessa
Esikoululaisilta, jotka eivät ole iltapäivätoiminnassa, peritään kokopäivähoitomaksu koululaisten lomien ajalta. Iltapäivääntoimintaan osallistuvan esioppilaan loma-ajan varhaiskasvatusmaksu peritään iltapäivätoiminnan maksussa läsnäolopäivien mukaan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on enemmän kuin 5h /päivä, peritään iltapäivähoidon lisäksi osapäivähoidon maksu 15€/päivä ennalta ilmoitetun tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
Varhaiskasvatuspaikka sanotaan aina irti kirjallisesti. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei käytetä muun syyn kuin lapsen sairauden tai ennaltailmoitetun loman vuoksi kahden (2) kuukauden aikana ollenkaan, varhaiskasvatussopimus raukeaa.

Varhaiskasvatusmaksujen perintä
Mikäli varhaiskasvatusmaksu ei makseta eräpäivään mennessä, varhaiskasvatuslaskusta peritään viivästymiskorko kulloinkin voimassa olevan Suomen Pankin vahvistamalla viitekorolla. Varhaiskasvatusmaksut saadaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään. Lumijoenkunnan maksamattoimien varhaiskasvatusmaksujen perintä on Perintätoimisto Intrum Justitia Oy:llä.