lapsia piirtämässä

Maksut ja laskurit

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016, jäljempänä asiakasmaksulaki) 5 §:n mukaan kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Kunta voi kuitenkin määrätä asiakasmaksulain 7 §:n mukaisen enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29. marraskuuta 2019 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1115/2019).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi.

Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Tulorajat ja maksuprosentit

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksitarkistuksen vuoksi 1.8.2020 alkaen seuraavasti:

Perheen                            Bruttotuloraja €/kk        Maksuprosentti

henkilömäärä                  1.8.2020-/kk                     1.8.2020-

2                                         2 136                                 10,7 %

3                                         2 756                                  10,7 %

4                                         3 129                                 10,7 %

5                                         3 502                                 10,7 %

6                                         3 874                                 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta 144 euroa (1.8.2020 lähtien). Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliiton omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Palkkatuloihin lisätään lomaraha.

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Osapäivähoidosta eli 5 tuntia tai alle peritään 60% kokopäivämaksusta.

Tilapäisestä kokopäivähoidosta peritään 30 €/pv ja osapäivähoidosta 15 €/pv. Toisesta lapsesta alkaen tilapäisen hoidon hinnat ovat 15 €/pv ja osapäivähoidosta 10 €/pv. Tilapäistä

hoitoa tarjotaan enintään 5 päivää/kuukausi. Tilapäisen hoidon voi sopia varhaiskasvatusjohtajan kanssa vähintään viikkoa ennen tarvetta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen 10 %:n muutos. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Perhemuutokset (avioero, avoero, avioliitto, avoliitto, perheen lapsi täyttää 18-vuotta) astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta lukien.

Jos lapsi ei tarvitse joka päivä varhaiskasvatusta (esim. huoltajan vuorotyö) maksu määräytyy vähäisemmän palvelutarpeen mukaan.

Maksuperuste vähäisemmästä palvelutarpeesta:

1-10 päivää 50 %

11-15 päivää 75 %

16 päivää tai yli 100 %

Palvelutarpeen sopimus tehdään toistaiseksi, vähintään kahden kuukauden ajaksi. Perustellusta syystä sopimus voidaan lopettaa kesken sopimuskauden. Sopimus astuu voimaan allekirjoituskuukauden alusta lukien ja tehdään kokonaisiksi kuukausiksi. Sopimus tehdään vain kokopäivähoidosta (sivistyslautakunnan päätös 16.6.2015).

Tuloselvitys toimitetaan joko Päiväkoti Ensilumeen os. Pietinkuja 1, 91980 Lumijoki tai kunnantalolle os. Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki. Mikäli perhe ei toimita tulotietojaan, peritään enimmäismaksu.

Jos lapsi on sairauden takia pois varhaiskasvatuksesta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. jos lapsi on sairauden takia pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on poissa muun kuin sairauden vuoksi koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Kun varhaiskasvatus alkaa kesken kalenterikuukauden, alennetaan kuukausimaksua siten, että maksu vastaa päiväkodissa olopäivien määrää.

Syys-, joulu- ja hiihtoloma-aikojen poissaoloja ei hyvitetä. Kesä -, heinä ja elokuulta hyvitetään kirjallisesti ennalta ilmoitettu loma-aika (poissaolo tulee ilmoittaa 1.5. mennessä).

Esikoululaisilta, jotka eivät ole iltapäivätoiminnassa, peritään kokopäivähoitomaksu koululaisten lomien ajalta. Iltapäivääntoimintaan osallistuvan esioppilaan loma-ajan

varhaiskasvatusmaksu peritään iltapäivätoiminnan maksussa läsnäolopäivien mukaan. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on enemmän kuin 5h /päivä, peritään iltapäivähoidon lisäksi osapäivähoidon maksu 15€/päivä ennalta ilmoitetun tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatuspaikka sanotaan aina irti kirjallisesti. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Mikäli varhaiskasvatusmaksu ei makseta eräpäivään mennessä, varhaiskasvatuslaskusta peritään viivästymiskorko kulloinkin voimassa olevan Suomen Pankin vahvistamalla viitekorolla. Varhaiskasvatusmaksut saadaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään. Lumijoenkunnan maksamattoimien varhaiskasvatusmaksujen perintä on Perintätoimisto Instrum Justitia Oy:llä.