VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT

Periaatteena on, että julkiset palvelut suunnitellaan kaikille sopiviksi ja ympäristö esteettömäksi. Kun yleisten palvelujen apu ei riitä, järjestetään erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalvelua.

Tavoitteena on tukea vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta. Kunnan järjestämillä palveluilla ja tukitoimilla helpotetaan vammaisten henkilöiden selviytymistä jokapäiväisestä elämästä.

Vammaispalveluihin liittyvä lainsäädäntö

Vammaispalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa.

  • Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
  • Vammaispalvelulaki 380/1987
  • Kehitysvammalaki 519/1977

Kunnat vastaavat vammaispalveluiden toteuttamisesta

Vammaispalveluiden toteuttamisesta vastaavat pääosin kunnat. Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Liikkumista tukevat palvelut