SOSIAALINEN KUNTOUTUS

Sosiaalinen kuntoutus määriteltiin ensimmäistä kertaa uudessa sosiaalihuoltolaissa (1301/2014). Sosiaalinen kuntoutus sisältää monenlaista toimintaa ja palveluita.

Sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan asiakkaan neuvontaa palvelujen käytössä ja eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Sosiaalityön tehtävä on rakentaa sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus sekä sovittaa se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa. 

Sosiaalihuollon asiakkuuden alussa tehdään palvelutarpeen arviointi. Palvelutarvetta täydennetään tarvittaessa asiakassuunnitelmalla, joka sisältää muun muassa asiakkaan ja ammatillisen arvion tuen tarpeesta ja tarvittavista palveluista ja omatyöntekijän tai muun asiakkaan palveluista vastaavan työntekijän arvion asiakkaan terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömistä sosiaalipalveluista.

Mikäli palvelutarve on hiljattain arvioitu tai henkilön tarve on luonteeltaan tilapäistä, palveluarviointia tai asiakassuunnitemaa ei tuolloin välttämättä tarvita.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

 1. sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen;
 2. kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen;
 3. valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan;
 4. ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin;
 5. muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet.

Sosiaalista kuntoutusta toteuttaessa palvelu toimii yhteensovitettuna lääkinnällisen, ammatillisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen kanssa. Kun asiakkaan tarvetta sosiaaliseen kuntoutukseen arvioidaan, on olennaista selvittää hänen tarpeensa ja mahdollisuutensa saada kuntoutusta

 • terveyspalvelujärjestelmässä
 • työ- ja elinkeinohallinnossa
 • opetushallinnossa
 • eläke- ja sosiaalivakuutusjärjestelmässä
 • tapaturma- ja liikennevakuutuksessa
 • veteraanien kuntoutuksessa tai
 • järjestöjen kuntoutus- ja sopeutumisvalmennustoiminnassa.

Sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuteen yhdistetään tarvittaessa päihde- ja/tai mielenterveyshoito sekä muut tarvittavat palvelut ja tukitoimet yli sektorirajojen. (STM 2015). 

Sosiaalihuoltolaki jättää kunnille tilaa toteuttaa sosiaalisen kuntoutuksen palvelut tarvelähtöisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla

 • yksilöllinen psykososiaalinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen)
 • erilaiset toiminnalliset ryhmät
 • vertaistuki
 • osallistuminen vapaaehtoistoimintaan
 • työtoiminta sekä
 • kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana henkilön kuntoutussuunnitelmaa. 

Lähde: THL 30.5.2022