värikäs tapetti

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden kotipalvelu

Sosiaalihuoltolain mukaisesti lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi kotipalveluja, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai arjen askareissa avustamista ja tukemista. 

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- ja elämäntilanteen muutoksen perusteella niille, jotka tarvitsevat apua selviytyäkseen elämän kuuluvien toimintojen suorittamisesta arjessa.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarkoitus on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ehkäistä ongelmien syntymistä.

Kotipalvelun maksut

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä asiakasmaksuasetuksen (912/1992) 3 §:n mukaan kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Perusturvalautakunnan,16.12.2021 92 §, päätöksen mukaisesti, kotipalvelun asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen:

  • käynti alle 2 tuntia 12.00 €
  • käynti 2 – 5 tuntia    20.00 €
  • käynti yli 5 tuntia     30.00 €

Asiakasmaksua voidaan alentaa tai jättää perimättä asiakasmaksulain (734/1992) 11§:n perusteella. Asiakasmaksun alentamista ja perimättä jättämistä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ja hakemus osoitetaan sosiaalityöntekijälle.

Palvelusta vastaa
Sosiaalityöntekijä                                            
Satu Kinnunen                                                             
044-0418765 klo 10 – 11                                          
satu.kinnunen@)lumijoki.fi      

Perhetyön sosiaaliohjaaja
Sanna Vähätiitto
Terveystalo
044 048 6128                     

Perhetyö

Perhetyöllä tuetaan lapsen myönteistä kehitystä ja vanhempien kasvatuskykyä. Perhetyöon muutokseen tavoittelevaa auttamistyötä yhdessä perheen kanssaja työtä tehdään lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai palvelutarpeenarvion perusteella sosiaalisin perustein. Perhetyö voi olla intensiivistä perhetyötä, jolloin työskentely perheissä on tiivistä ja pitempiaikaista. Perhetyölle tehdään suunnitelma yhdessä vanhempien, lapsen, perhetyöntekijän ja sosiaalityöntekijän kanssa. Perhetyön suunnitelmaan laaditaan tavoitteet työskentelylle ja arvioidaan kesto ja sovitaan arviointiajankohta. Perhetyö on maksuton sosiaalihuoltolain palvelu.

Palvelusta vastaa
Sosiaalityöntekijä                                            
Satu Kinnunen                                             
044-0418765 klo 10 – 11                                  
satu.kinnunen(at)lumijoki.fi                           

Perhetyön sosiaaliohjaaja
Sanna Vähätiitto
Terveystalo
044 048 6128

Lastensuojelun perhetyö

Lastensuojelun perhetyöllä tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Perhetyöstä sovitaan lapsen asiakassuunnitelmassa ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee tukitoimesta päätöksen.

Perhetyön perustehtävänä on lapsiperheiden tukeminen ja kuntouttaminen vaikeissa elämäntilanteissa silloin kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna. Perhetyö on perheen kriisitilanteessa tarjottavaa tehostettua tukea. Työskentelyn aloittamisesta, työskentelyjakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista päätetään yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän, perhetyöntekijän ja perheen kanssa. Lastensuojelun perhetyö on maksutonta.

Lastensuojelun perhetyön asiakkailla tulee olla voimassa oleva asiakassuunnitelma, käynnit ovat maksuttomia.                                     

Palvelusta vastaa
Sosiaalityöntekijä
Satu Kinnunen
044-0418765 klo 10 – 11
satu.kinnunen@lumijoki.fi