Äiti ja lapsi puhaltamassa saippuakuplia

Lastensuojelu

Lastensuojelutyössä erilaisten tukitoimenpiteiden ja yhteistyön avulla autetaan lapsiperheitä tai nuoria selviytymään omatoimisesti ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä.

Lastensuojelutoimenpitein autetaan lasta silloin, kun hänen elämäntilanteensa on sellainen, että hänen terve kehityksensä ja hyvinvointinsa on vaarassa. Lastensuojelun tarve voi syntyä perheen tilapäisten ongelmien vuoksi. Vaikeudet vanhempien elämäntilanteessa voivat olla niin raskaita, että he väsyvät ja tarvitsevat tukea selviytyäkseen. Tarve lastensuojelun palveluihin voi syntyä myös vanhempien päihteiden käytön, mielenterveydellisten ongelmien tai perheen ristiriitojen tai elämän hallitsemattomuuden vuoksi. Joskus lapsi voi itse vaarantaa kehityksensä esimerkiksi päihteiden käytöllä, koulupinnaamisella tai rikoksia tekemällä. Lastensuojelua toteutetaan erilaisin lastensuojelun avohuollon tukitoimin, kiireellisen huostaanoton ja huostaanoton keinoin.

Sosiaalityöntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojelua koskeva ilmoitus, mutta varsinaisiin lastensuojelutoimenpiteisiin ei koskaan ryhdytä ilman perhetilanteen selvittelyä ja lastensuojelutarpeen arviointia.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jos tulee huoli lapsesta ja lapsen hyvinvoinnista. Lapsi itse, vanhemmat/ huoltajat tai muut lapsen läheiset voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun kysyäkseen neuvoa tai tehdä lastensuojeluilmoituksen puhelimitse tai kirjallisena. Perustellusta syystä ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Velvollisuutta lastensuojeluilmoituksen tekoon ei kuitenkaan ole.

Velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus on

  • sosiaali- ja terveydenhuollon, lasten päivähoidon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat
  • Rikosseuraamuslaitoksen sekä palo- ja pelastustoimen palveluksessa olevat
  • muun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat
  • opetuksen tai koulutuksen järjestäjät
  • terveydenhuollon ammattihenkilöt
  • seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan henkilöstö
  • koululaisten aamu-/iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön toiminnassa olevat
  • turvapaikan hakijoiden vastaanottotoiminnan palveluksessa olevat ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetussa perheryhmäkodissa ja muussa asuinyksikössä työskentelevät
  • hätäkeskustoiminnan palveluksessa toimivat
  • Tullin, rajavartiolaitoksen ja ulosottoviranomaisen palveluksessa olevat henkilö

Lastensuojeluilmoitus

Palvelusta vastaa
Sosiaalityöntekijä
Satu Kinnunen
044-0418765 klo 10 – 11
satu.kinnunen(at)pohde.fi