Asiakasmaksulaki uudistuu osittain 1.7.2021

Asiakasmaksulaki uudistuu osittain 1.7.2021

Asiakasmaksulain muutokset tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen. Muutos laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös säännökset palveluasumisen maksuista.

Jatkossa uusia maksuttomia palveluja ovat esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa, alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit, eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä ajanvarauksesta voidaan edelleen periä sakkomaksu yli 18-vuotiailta terveydenhuollon vastaanottopalveluissa. Myös ennalta varatuista sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- ja asumispalvelupaikoista voidaan periä 50,80 euron suuruinen maksu yli 18-vuotiailta, mikäli asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta paikalle.

Maksukattoon sisältyy aiempaa enemmän palveluja

Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen.

Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Maksukattoa kerryttävät jatkossa myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Maksukatto säilyy 683 eurossa, ja se on voimassa 31.12.2021 saakka. Asiakkaan tulee edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä. Uutta on jatkossa kuitenkin se, että asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa.

Myös pitkäaikaisen asumisen maksuista säädetään jatkossa laissa

Asiakasmaksulain uudistumisen jälkeen pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein. 

Jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksusäännökset on nostettu asetuksesta lain tasolla. Lisäksi palvelun enimmäismaksuprosentit määräytyvät jatkossa nykyistä tarkemmin tuntien mukaan.

Asiakkaiden oikeusturva vahvistuu

Laki korostaa asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

Samalla selkiytetään muutoksenhakua koskevaa sääntelyä ja vahvistetaan asiakkaan oikeusturvaa. Asiakasmaksulain vahvistamisen yhteydessä vahvistettiin myös tuomioistuinmaksulain muutos, jonka mukaan oikeudenkäyntimaksua ei jatkossa saa periä yksityishenkilön vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat asiakasmaksulain mukaan määrättyjä asiakasmaksuja. Tuomioistuinmaksulain tuli voimaan jo vuoden 2021 alussa.

Asiakasmaksulain uudistamisen toisen vaiheen virkavalmistelua jatketaan. Uudistaminen kytkeytyy sisällöllisesti ja aikataulullisesti yhteen muiden kehittämishankkeiden ja sote-uudistuksen toimeenpanon sekä hyvinvointialueiden asemaa koskevan jatkokehittämisen kanssa.

Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta Asiakasmaksulain uudistus sekä valtioneuvoston sivuilta Asiakasmaksulaki uudistuu – lakimuutokset voimaan 1.7.2021.