Kokousten julkisuus

Kuntalain 57 §:n kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jossakin asiassa toisin päätä. Muun toimielimen kuin valtuuston kokoukset ovat julkisia vain, jos toimielin niin päättää.

Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä

Kuntalain 63 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Muun viranomaisen pöytäkirja pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Esityslistat ja päätökset internetissä

Lumijoen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja päätökset julkaistaan internetissä.

Pöytäkirjat ja esityslistat