VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 ALKAEN

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksessa käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Tulorajat tarkistetaan ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa käytettävät tulorajat ovat 1.3.2017 lähtien seuraavat:

Perheen koko, henkilöä

Bruttotuloraja €/kuukausi

Bruttopalkkaan lisätään 5 %:n lomarahan osuus.

Korkein maksuprosentti

2

                 1915

11,5 %

3

                 1915

9,4 %

4

                 2053

7,9 %

5

                 2191

7,9 %

6

                 2328

7,9 %

Kun perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138€ kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avoliiton – omaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Palkkatuloihin lisätään lomaraha. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausitulona otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo

Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 290 €/kk ja häntä vanhemman sisaruksen osalta 261 €/kk. Kustakin seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enimmillään 58 €/kk. Lasta koskevaa 27 € pienempää kuukausimaksua ei peritä.

Osapäivähoidosta eli 5 tuntia tai alle peritään 60% kokopäivämaksusta.

Tilapäisestä kokopäivähoidosta peritään 30€/pv ja osapäivähoidosta 15€/pv. Toisesta lapsesta alkaen hinnat ovat 15€/pv ja osapäivähoidosta 10€/pv. Tilapäistä hoitoa tarjotaan enintään 5 päivää/kuukausi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen 10 %:n muutos. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Perhemuutokset (avioero, avoero, avioliitto, avoliitto, perheen lapsi täyttää 18-vuotta) astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta lukien.

Jos lapsi ei tarvitse joka päivä varhaiskasvatusta (esim. vanhemmilla vuorotyö) maksu määräytyy vähäisemmän palvelutarpeen mukaan.

Maksuperuste vähäisemmästä palvelutarpeesta:

1-10 päivää 50%

11-15 päivää 75%

16 päivää tai yli 100%

Palvelutarpeen sopimus tehdään toistaiseksi, vähintään kahden kuukauden ajaksi. Perustellusta syystä sopimus voidaan lopettaa kesken sopimuskauden. Sopimus astuu voimaan allekirjoituskuukauden alusta lukien ja tehdään kokonaisiksi kuukausiksi. Sopimus tehdään vain kokopäivähoidosta. (sivistyslautakunnan päätös 16.6.2015).

Tuloselvitys tai yrittäjän tuloselvitys toimitetaan joko päiväkoti Ensilumeen os. Pietinkuja 1, 91980 Lumijoki tai kunnan talolle os. Kunnankuja 1, 91980 Lumijoki. Mikäli perhe ei toimita tulotietojaan, peritään enimmäismaksu.

Jos lapsi on sairauden takia pois varhaiskasvatuksesta enemmän kuin 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. jos lapsi on sairauden takia pois kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on pois muun kuin sairauden vuoksi koko kalenterikuukauden, peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu. Kun varhaiskasvatus alkaa kesken kalenterikuukauden, alennetaan kuukausimaksua siten, että maksu vastaa päiväkodissa olopäivien määrää.

Syys-, joulu- ja hiihtoloma-aikojen poissaoloja ei hyvitetä. Kesä -, heinä ja elokuulta hyvitetään kirjallisesti ennalta ilmoitettu loma-aika. (poissaolo tulee ilmoittaa 15.5. mennessä). Esikoululaisilta peritään kokopäivähoitomaksu koululaisten lomien ajalta. Jos perhepäivähoitaja on sairauden, loman tai muun poissaolon vuoksi estynyt hoitamasta lasta ja vanhemmat järjestävät hoidon itse, kyseiset päivät hyvitetään varhaiskasvatusmaksuissa.

Varhaiskasvatuspaikka sanotaan aina irti kirjallisesti. Irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.

Mikäli varhaiskasvatusmaksu ei makseta eräpäivään mennessä, varhaiskasvatuslaskusta peritään viivästymiskorko kulloinkin voimassa olevan Suomen Pankin vahvistamalla viitekorolla. Varhaiskasvatusmaksut saadaan ulosmitata ilman tuomioita tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään. Lumijoen kunnan maksamattoimien varhaiskasvatusmaksujen perintä on Perintätoimisto Instrum Justitia Oy:llä.

Varhaiskasvatuspalvelut
Pietinkuja 1
91980 LUMIJOKI

Varhaiskasvatusjohtaja
Anu Hamari
040 508 0296
anu.hamari(at)lumijoki.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Ollakka
050 440 0156
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi