Kotihoidon toiminta perustuu Kansanterveyslakiin (1972/66, 14§) sekä Sosiaalihuoltolakiin (1982/710, 17§). Kotihoidon palveluiden tavoitteena on mahdollistaa kaiken ikäisten ihmisten itsenäinen, inhimillinen ja hyvä elämä omassa kodissaan mahdollisuuksien mukaan elämän loppuun saakka.

Kotihoito on vanhuksille, sairaille ja vammaisille sekä lapsiperheille suunnattua palvelua, jonka avulla tuetaan kotona selviytymistä.

Lumijoella kotihoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito:
Kotipalvelu on ikäihmisille suunnattua palvelua. Jatkuvan ja säännöllisen kotipalvelun palveluilla ohjataan, tuetaan ja autetaan asiakasta selviytymään kotona asumisessa ja huomioidaan asiakkaan voimavarat ja toimintakyky hoitotilanteissa ja kodin askareissa. Kotipalvelun henkilöstö noudattaa kuntouttavan työotteen periaatetta.
Kotisairaanhoito on asiakkaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Sen tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan henkilön kotona selviytymistä ja tukea omaisia sairaan henkilön kotihoidossa.

Kotihoidon palvelut ovat maksullisia. Säännöllisen ja jatkuvan kotihoidon palveluiden maksupäätös perustuu valtioneuvoston asetuksen 1147/2011 ja sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen 1148/2011 mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin. Maksun suuruuteen vaikuttavat asiakkaan saaman palvelun määrä sekä hänen tulonsa.

Palvelukeskus Lumilyhty
(entisen päiväkodin tilat)
Lumijoentie 1237
91980 Lumijoki

Kotisairaanhoitaja
Anna Maija Parkkila
040 0959 306
annamaija.parkkila(at)terveystalo.com