Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on koululla esikoulun talossa ja koululääkärin vastaanotto on parillisen viikon tiistaisin terveysasemalla.

Kouluterveydenhoitajan vastaanotto:

maanantai 8-16
tiistai 8-16
keskiviikko 8-16
torstai 8-16

 
Kouluterveydenhuolto
on osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisia opiskeluhuollon palveluja. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen on osallistuttava perusopetuslain (628/1998) 15 §:n mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin kuin se koskee oppilashuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä. (30.12.2013/1293)

Kunta vastaa oppilaan ja tarpeellisen saattajan kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista, jos matkaa ei ole mahdollista yhdistää koulumatkaan.

Jos erikoistutkimukset on hankittu kouluterveydenhuollon piiriin kuuluvalle oppilaalle, joka ei ole terveyskeskusta ylläpitävän kunnan asukas, oppilaan kotikunnan on suoritettava erikoistutkimuksen hankkineelle terveyskeskukselle korvaus tutkimuksesta sekä oppilaan ja tarpeellisen saattajan matkasta aiheutuneista kohtuullisista kustannuksista.

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Siihen kuuluu oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen ja edistäminen. Oppilaan henkilökohtaisen terveydentilan toteaminen ja seuraaminen on laajentunut hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltaiseksi seuraamiseksi, arvioimiseksi ja tukemiseksi yhdessä muiden kouluyhteisössä toimivien asiantuntijoiden kanssa.
 
Koululaisten terveystarkastukset toteutetaan vuoden 2011 alusta alkaen valtioneuvoston asetuksen (380/2009 1.7.2009) mukaisesti. Niihin kuuluvat vuosittaiset määräaikaistarkastukset kaikille ikäluokille. Lisäksi huolehditaan luokalle jääneille kuuluvat ikään liittyvät terveystarkastukset.
 
Kouluterveydenhuolto tuo oppilaskohtaiseen työhön terveyden edistämisen, terveydenhoidon ja lääketieteellisen asiantuntemuksen. Sairaanhoitovastaanotto on tärkeä osa kouluterveydenhuoltoa koulupäivän aikana. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu kouluyhteisön terveydellisten olojen valvonta ja hyvinvoinnin edistäminen.

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, kouluterveydenhuolto

Kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös oppilaan työelämään tutustuttamisen aikainen terveydenhuolto.

Kouluterveydenhuollon palveluihin sisältyvät:

1) kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein;

2) vuosiluokittain oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen;

3) oppilaan vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen;

4) oppilaan suun terveydenhuolto, johon sisältyvät suun terveystarkastukset vähintään kolme kertaa ja yksilöllisen tarpeen mukaisesti;

5) oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen;

6) oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset.

Kouluterveydenhuollossa toimitaan yhteistyössä vanhempien ja huoltajien kanssa sekä muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Oppilashuoltoryhmä

Rehtorilla on päävastuu oppilashuollosta ja oppilashuoltoryhmän johtamisesta. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat lisäksi laaja-alaiset erityisopettajat, koulukuraattori-sosiaalityöntekijä, kouluterveydenhoitaja, oppilaanohjaaja ja psykiatrinen erityissairaanhoitaja.

Tarvittaessa oppilashuoltoryhmään voidaan kutsua luokanopettaja tai –valvoja, koulunkäyntiavustaja, koulupsykologi, koululääkäri, perhetyöntekijä tai nuorisotyöntekijä. Huoltajat, joiden lasten asioita käsitellään oppilashuolto-työryhmässä, kutsutaan osallistumaan kokoukseen.    

Kun oppilas tarvitsee oppilashuollon tukea, oppilashuoltotyöryhmässä määritellään:

  • toimenpiteet ja tukitoimet (miten toimitaan, kuka toimii)
  • seuranta
  • mahdollinen konsultaatiotarve

Salassapito

Oppilashuoltoryhmässä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia. Vain asian käsittelyyn liittyvät ja siitä osallisena olevat henkilöt saavat tietää käsiteltävästä asiasta. Asiaan liittyville, sen käsittelyn ulkopuolisille henkilöille voidaan vanhempien ja oppilaan luvan perusteella ilmaista toivottuja toimenpidekäytäntöjä hyvän kasvun ja oppimisen mahdollistamiseksi.

Opetustoimen palveluksessa olevat ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 25 §).

 

Lumijoen peruskoulu
Esikoulun talo
Poutalantie 1
91980 Lumijoki

Kouluterveydenhoitaja
Leila Jakku
040 508 0293, puhelintunti maanantai - torstai klo 15. - 16.00

Hyödyllisiä linkkejä:
THL
Väestöliitto
Mielenterveystalo
MLL
Neuvokas perhe