Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietolain 26 §:n mukaan "jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja". Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus on korostetusti henkilökohtainen eikä sitä voi toteuttaa toimeksiannolla, kuten valtakirjalla.

Henkilötietolaki 28 §   Tarkastusoikeuden toteuttaminen
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Rekisteritietojen tarkastuspyynnön voi esittää mm. oheisella lomakkeella, käymällä palvelupisteessä, sähköisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai vapaamuotoisesti laaditulla kirjallisella pyynnöllä. Tarkastuspyynnöistä tulee käydä selville; henkilön tiedot, jonka tietoja pyydetään (henkilötunnus, nimi, osoite, puh.), mitä asiakasrekisteriä tietopyyntö koskee, miltä ajalta tiedot halutaan tarkistaa, mitä tietoja halutaan tarkastaa ja miten haluaa tiedot toimitettavan.

Kirjalliset pyynnöt osoitetaan: Lumijoen kunta, Perusturvapalvelut, Kunnankuja 1, 91980

Asianosaisen tiedoksisaantipyyntö

Tiedoksisaantipyyntö viranomaisen asiakirjasta

 

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 LUMIJOKI

Hyvinvointipäällikkö
Anna-Liisa Karppinen
Puhelintunti arkisin klo 10. - 11.00
040 503 1493
anna-liisa.karppinen(at)lumijoki.fi

Vs.sosiaalityöntekijä-kuraattori
Tiina Gilden
Puhelintunti arkisin  klo 10. - 11.00
044 041 8765
tiina.gilden(at)lumijoki.fi

Palvelusihteeri
Kirsi Ollakka
050 440 0156
kirsi.ollakka(at)lumijoki.fi

Palvelusihteeri
Aino Kukkohovi
050 440 0155
aino.kukkohovi(at)lumijoki.fi
(Heidi Soini perhevapaalla 31.12.2020 saakka)