Toiminta-ajatus

Lumijobin tavoitteena on kehittää jobilaisen työelämä- ja koulutusvalmiuksia, parantaa mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille, tukea elämänhallinta taitoja sekä opastaa mm. ammatillisen kuntoutuksen asioissa.

Valmentaminen tapahtuu työn ja ohjauksen avulla, liittäen siihen jobilaisen tarpeiden mukaan yksilöohjausta, ryhmäohjausta ja muita monialaisen tukiverkoston palveluja.

Henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan.

Lumijobille ovat tervetulleita sekä kuntouttavan työtoiminnan että sosiaalisen työtoiminnan asikkaat.

Jobilaisen velvollisuudet

Kuntouttavassa työtoiminnassa noudatetaan työelämän yleisiä sääntöjä.

Jobilaisen velvollisuuksiin kuuluu työpajan sääntöjen, ohjaajan ohjeiden ja työsuojelusäädösten noudattaminen sekä annettujen työtehtävien suorittaminen parhaan kykynsä mukaan. Muita työtehtäviin rinnastettavia velvollisuuksia ovat työpajan valmennustoimintaan kuuluvat haastattelut, ryhmävalmennukset ja muut päiväohjelmaan sisältyvät toimenpiteet.

Jobilaisen velvollisuuksiin kuuluu myös työyhteisön muiden jäsenten huomioiminen sekä hyvästä työilmapiiristä huolehtiminen. Käytetään asiallista kieltä ja kunnioitetaan toisia.

Kaikkia jobilaisia koskee salassapitovelvollisuus.

Jobilaisen oikeudet

Jobilaisen oikeuksiin kuuluu saada henkilökohtaiseen suunnitelmaansa sisältyvät palvelut sekä tarvitsemansa ohjaus ja opastus.

Jobilaisella on oikeus olla osallisena häntä koskevissa neuvotteluissa, nähdä hänestä laaditut kirjalliset dokumentit sekä lausunnot.

 

Lumijobi
Eero Multasuo
050 598 0650

Työpaja Lumijobi on avoinna
ti – pe klo 9 – 13.00.