Lastensuojelutyö on yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
 
Lastensuojelutoimenpitein autetaan lasta silloin, kun hänen elämäntilanteensa on sellainen, että hänen terve kehityksensä ja hyvinvointinsa on vaarassa.
 
Lastensuojelun tarve voi syntyä perheen tilapäisten ongelmien vuoksi. Vaikeudet vanhempien elämäntilanteessa voivat olla niin raskaita, että he väsyvät ja tarvitsevat tukea selviytyäkseen.
 
Tarve lastensuojelun palveluihin voi syntyä myös vanhempien päihteiden käytön, mielenterveydellisten ongelmien tai perheen ristiriitojen tai elämän hallitsemattomuuden vuoksi. Joskus lapsi voi itse vaarantaa kehityksensä esimerkiksi päihteiden käytöllä, koulupinnaamisella tai rikoksia tekemällä.
 
Lastensuojelua toteutetaan erilaisin lastensuojelun avohuollon tukitoimin, kiireellisen huostaanoton ja huostaanoton keinoin.

Lumijoen kunnan lastensuojelusuunnitelmaan pääset tästä linkistä.
 
Ilmoitusvelvollisuus
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin tai seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista, lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista.
 
Muillakin, kuten vanhemmilla, naapureilla, lapsella itsellään, sukulaisilla, ystävillä, jotka huomaavat lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, on oikeus ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijöihin.
 
Sosiaalityöntekijöillä on velvollisuus tutkia jokainen lastensuojelua koskeva ilmoitus, mutta varsinaisiin lastensuojelutoimenpiteisiin ei koskaan ryhdytä ilman perhetilanteen selvittelyä.

Seudullinen sosiaalipäivystys toimii klo 16.00-8.00 numerossa 112.


 

 

 

 

 

Sosiaalityöntekijä
Meeri Kuusisto
044 041 8765
meeri.kuusisto@lumijoki.fi

Perusturvajohtaja
Marja-Leena Lehtopuu
040 503 1493
marja-leena.lehtopuu(at)lumijoki.fi